Oldal kiválasztása

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Nagy Eszter egyéni vállalkozó

 

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 13-14. cikkeiben foglaltakra, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Nagy Eszter egyéni vállalkozó általi adatkezelések egyes jellemzőiről.

1. Az adatkezelő személye: Nagy Eszter egyéni vállalkozó (Székhely: 1114 Budapest, Bocskai út 34/a. 1. emelet 5., Adószám: 57525413-1-43, Nyilvántartási szám: 56163423, Telefonszám: +36301148763, E-mail cím: hello@kutyatrening.hu) (Továbbiakban: adatkezelő).

2. Az adatkezelő az érintett személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. Az adatkezelés kapcsán az érintett személyes adatait kizárólag az adatkezelő ismerheti meg. Az adatkezelő nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem végez profilalkotást.

Az adatkezelésekre az alábbi fontos információk vonatkoznak:

 • RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS
Érintettek Az adatkezelő által tartott kutyaoktatásra, kutyakiképzésre regisztráló résztvevők.
Adatkezelés célja A kutyaoktatáson, kutyakiképzésen való részvétel adminisztrációja, kapcsolattartás a résztvevő érintettel.
Kezelt adatok köre Név: részvételi igény jelzésének adminisztrációja érdekében, szerződés megkötésének érdekében, számlázás érdekében
Születési név: részvételi igény jelzésének adminisztrációja érdekében, szerződés megkötésének érdekében
E-mail cím: kapcsolattartás érdekében
Telefonszám: kapcsolattartás érdekében
Lakcím: kapcsolattartás érdekében, szerződés megkötésének érdekében, számlázás érdekében
Adatkezelés jogalapja A szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama A kutyaoktatásra, kutyakiképzésre való jelentkezéstől számított 2 év.
Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege Ön nem köteles megadni személyes adatait. A személyes adatok hiányában azonban nem áll módunkban részvételi lehetőséget biztosítani.
Adatfeldolgozó Elegant Themes, Inc.
584 Castro Street #123
Apartment 3A
San Francisco, CA 94114
USA
 • KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE A KÉPZÉSEKEN
Érintettek Az adatkezelő által tartott kutyaoktatásra, kutyakiképzésre regisztráló résztvevők.
Adatkezelés célja A képzések dokumentálása, népszerűsítése.
Kezelt adatok köre Képmás, hang, felvételen szereplő egyéb személyes adatok.
Adatkezelés jogalapja

Érintett hozzájárulása, amelyet az érintett ráutaló magatartással, vagy kifejezett nyilatkozattal adhat meg. Ráutaló magatartásnak minősül, ha az érintett személy tudja, hogy abban a helyiségben, ahová belép, felvétel készül vagy készülhet.

A hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint nem szükséges hozzájárulás a fénykép és kamerafelvétel készítéséhez és felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplés esetén.

Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés az érintett törlési kérelmének teljesítéséig vagy az adatoknak az érintett általi tiltakozás eredményeként történő törléséig tart. Az adatkezelő a képeket a saját honlapján, illetve a kapcsolódó közösségi média felületein 5 évig tárolja, ezt követően gyűjteményébe véglegesen archiválja.
Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege Ön nem köteles hozzájárulni a fénykép és kamerafelvétel készítéséhez és felhasználásához. Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy a már elkészült fénykép vagy kamerafelvétel felhasználása ellen tiltakozzon, vagy annak a törlését kérje az adatkezelőtől.
Adatfeldolgozó Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.
 • RÉSZVÉTELI DÍJ KIEGYENLÍTÉSE
Érintettek Az adatkezelő által tartott kutyaoktatásra, kutyakiképzésre regisztráló résztvevők.
Adatkezelés célja A képzésen való részvételi jogosultság ellenőrzése.
Kezelt adatok köre Név, bankszámla száma.
Adatkezelés jogalapja A képzésen való részvétel tárgyában, az érintett személlyel létrejövő szerződés teljesítése.
Az adatkezelés időtartama A képzés utolsó napjától számított 30 nap.
Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege Ön nem köteles elindítani a tranzakciót és ezzel kapcsolatban személyes adatait továbbítani az adatkezelő részére. Ebben az esetben azonban nem áll módunkban részvételi lehetőséget biztosítani a képzéseken.
Adatfeldolgozó K&H Bank Zrt. (Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; Adószám: 10195664-4-44; Cégjegyzékszám: 01-10-041043)

 

Adattovábbítással kapcsolatos információk

Regisztrációs felületként a Elegant Themes, Inc. szolgáltatását vesszük igénybe, melyet az Elegant Themes (Elegant Themes, Inc. 584 Castro Street #123 Apartment 3A San Francisco, CA 94114, USA) biztosít számunkra. Az Elegant Themes, Inc. szolgáltatása harmadik országbeli szervereken is tárol személyes adatokat, ezen harmadik országba történő adattovábbításokra a GDPR 46. cikkében nevesített általános adatvédelmi kikötések alapján kerül sor.

Az érintett adatai továbbá – amennyiben ez feltétlenül szükséges, pl. jogvita esetén – eseti jelleggel továbbításra kerülhetnek az adatkezelő által megbízott szolgáltatók részére, pl. ügyvédek, könyvvizsgálók számára, akik szakmai, illetve szerződéses titoktartási kötelezettség alatt állnak.

 

 Az érintett jogai

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Hozzáférés joga: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Kérelemre az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti a pontatlan adatai helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

Hozzájárulás visszavonáshoz való jog: Az érintett bármikor jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozóan korábban megadott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha

 1. azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
 2. ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;
 4. az adatkezelés jogellenes;
 5. azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. az érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.

Az adatkezelő fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

 1. az azt előíró, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
 2. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
 2. bár az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az azt kérő érintettet előzetesen tájékoztatja.

A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő az érintett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
 2. az közvetlen üzletszerzés érdekében történik, vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

Az adatok hordozhatóságához való jog: alapján az érintett egyrészt kérheti, hogy az adatkezelőtől, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti az adattovábbítást közvetlenül az adatkezelőtől.

Panasz benyújtásának joga: Amennyiben az érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő vagy az adatvédelmi tisztviselő felé a fent megadott elérhetőségek egyikén. Panaszával az érintett az illetékes hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson található törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Igények kivizsgálása

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiek szerinti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

Ha a kérelmet benyújtó érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.

Budapest, 2021. július 15.

Tisztelettel:

Nagy Eszter egyéni vállalkozó