Oldal kiválasztása

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Bevezető

Nagy Eszter egyéni vállalkozó nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték(ok)” vagy „Játék”) szervez, amelynek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg.

 1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:

A Nyereményjáték(ok) szervezője Nagy Eszter egyéni vállalkozó (székhely: 1114 Budapest, Bocskai út 34/a. 1/5.; adószám: 57525413-1-43, nyilvántartási szám: 56163423, továbbiakban: „Szervező”).

A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:

Weblap: www.kutyatrening.hu/jatekszabalyzat

E-mail: hello@kutyatrening.hu

 1. A Játékszabályzat hatálya

A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjáték(ok)ra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Nyereményjáték(ok)ban, továbbá mindenkire, aki a Nyereményjáték(ok)kal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.

 1. A Nyereményjáték(ok)ban résztvevő személyek köre:

3.1. A Nyereményjáték(ok)ban játékosként részt vehet mindenki, aki a 14. életévét betöltötte (a továbbiakban: „Játékos”), és

 1. személyesen megjelenik a Szervező helyszíni standjánál;
 2. a kérdőíven szereplő kérdések helyes megválaszolását megelőzően adatait megadja, a jelen Játékszabályzatot elfogadja;
 3. a kérdőíven szereplő minden kérdésre helyesen válaszol, vagy
 4. a helyszínen ismertetett feladatot elvégzi; és
 5. vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.

3.2. Az a Játékos, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.

3.3. A Nyereményjáték(ok)ban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

3.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték(ok)ból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki

 1. a nyereményjáték(ok) menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy
 2. más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg; és/vagy
 3. a Nyereményjáték(ok)hoz kapcsolódó nyomtatott vagy digitális anyagokról, kérdőív(ek)ről másolatot, felvételt készít.

3.5. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.4. pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.

3.6. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjáték(ok)ra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 1. A Nyereményjáték(ok) időtartama:

4.1. 2022. július 7. 18.00–20.00

 1. A Nyereményjáték(ok) menete, nyeremények:

5.1. A Szervező által feltett kérdés(ek) helyes megválaszolásával vagy az aktuális Nyereményjáték kapcsán meghatározott feladatok végrehajtásával, amely egyúttal a jelen Játékszabályzat elfogadása is, a Játékos jelentkezik az adott Nyereményjátékra és részt vesz a sorsoláson.

5.2. Nyeremény(ek): Szervező a Nyereményjáték keretében 2 nyertest sorsol.

Az 1. sorsolás nyertesének nyereménye: mini kutyaelsősegély csomag

A 2. sorsolás nyertesének nyereménye: 1 alkalom ingyenes aktivitás kurzus (60 perc)

A sorsolás időpontja: 2022. július 10. 20.00

5.3. A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjáték(ok)ban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a Nyereményjáték(ok)ban kisorsolt Nyeremény(ek) felhasználásához és igénybevételéhez szükséges bármely további költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy megtérítésére Szervező semmilyen körülmények között nem köteles.

 1. A sorsolás és a Nyeremények átadásának menete:

6.1. A Nyeremények kisorsolására online kerül sor, amelyről Szervező képernyőfelvételt készít. A sorsolás során a Játékosok kizárólag sorszámmal szerepelnek, nevük, adataik nem kerülnek továbbításra a sorsoláshoz igénybe vett szolgáltató felé. A Játékosok sorszáma a kitöltendő kérdőíven előre feltüntetésre kerül.

6.2. A Szervező minden Nyeremény esetében közvetlenül e-mailen és/vagy telefonon értesíti a Nyerteseket az általuk megadott elérhetőségek alapján. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 5 (azaz öt) napon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot, úgy a Szervező az adott Nyeremény(ek) tekintetében a soron következő Nyertest (Pótnyertest) értesíti a Nyereményről.

A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyeremény(ek)re, az elkésett visszajelzés esetén a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

6.3. A Nyeremény(ek) átvételére a Nyertes (Pótnyertes) határidőben történő visszajelzését követően kerül sor. A Nyereményeket a Szervező a Nyertessel (Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban adja át vagy postai úton küldi el.

6.4. A Nyeremény(ek) – Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő – 15 (azaz tizenöt) napon belüli átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

6.5. Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény(ek) átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.

6.7.  A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjáték(ok)ban történő részvétellel és jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy mind a Nyeremény átvétele rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalakon bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

 1. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek

7.2.  A Nyeremény(ek) másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak. A Nyeremény(ek)hez kapcsolódó esetlegesen felmerülő személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény(ek) átadásának helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény(ek) felhasználásának esetleges költségei) a Nyertest terhelik.

 1. Személyes adatok kezelése

8.1. A Játék lebonyolításában az adatkezelő adatai

Név: Nagy Eszter egyéni vállalkozó

Székhely: 1114 Budapest, Bocskai út 34/a. 1/5.

Adószám: 57525413-1-43

Nyilvántartási szám: 56163423

Telefonszám: +36301148763

E-mail cím: hello@kutyatrening.hu

8.2 Az adatkezelési tevékenység

 • Az adatkezelés célja: a Nyereményjáték sorsolásának lebonyolítása és a nyertesekkel történő kapcsolatfelvétel.
 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Játékos, azaz az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása. A hozzájárulás megadása a kitöltött kérdőív aláírásával valósul meg.
 • A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám
 • Az adatkezelés időtartama: a Szervező, azaz az Adatkezelő a megadott személyes, illetve a Játékossal kapcsolatba hozható adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb a Játék befejezését követő 60. nap elteltéig kezeli, ezt követően megsemmisíti.
 • Érintettek: a Nyereményjáték(ok)ban részt vevő Játékosok.
 • Adatfeldolgozó: igénybevételére nem kerül sor.

8.3. A Játékosok adatai harmadik fél részére, illetve harmadik országba nem kerülnek továbbításra.

8.4. A Játékosokat mint érintetteket megillető jogok az adatkezeléssel összefüggésben:

 • Tájékoztatáshoz való jog

Ön minden adatkezelés tekintetében jogosult arra, hogy a Szervező tömören, átlátható, érthető módon és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújtson Önnek adatkezelési tevékenységéről.

 • Hozzáférés joga

A Szervező az Ön kérésére tájékoztatást nyújt valamennyi Önnel kapcsolatosan kezelt adatokról. A tájékoztatás megadása előtt kötelesek vagyunk ellenőrizi az Ön személyazonosságát.

 • Helyesbítéshez való jog

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül köteles helyesbíteni az Önnel kapcsolatosan kezelt bármely adatot, amennyiben az az Ön tényleges adatától eltér.

 • Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A Szervező köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha:

 1. azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
 2. ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;
 4. az adatkezelés jogellenes;
 5. azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. az érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.
 • Tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Tiltakozása (kérelme) esetén személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelésünket olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatait a Szervező az Ön rendelkezésére bocsássa tagolt, mások által is felhasználható, technikai berendezéssel olvasható formában, továbbá jogosult arra is, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat Ön közvetlenül vagy a Szervező útján egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Panasztételi jog

Önnek bármely sérelmes adatkezelés esetén joga van panasz benyújtására a Szervezőhöz és / vagy az illetékes hatósághoz. A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy panasza haladéktalanul megfelelő elbírálásban részesüljön. Ugyanakkor Önnek jogában áll a Szervező Önt érintő adatkezelési tevékenységével összefüggésben panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz az alábbi elérhetőségein:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary

tel. +36 1 3911 400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Weboldal: http://www.naih.hu/
Az érintett jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 1. Vegyes rendelkezések

9.1.  A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

9.2.  A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

9.3.  A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain, illetve a jelen szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

Budapest, 2022. 07. 06.

Nagy Eszter egyéni vállalkozó